Pravidla GDPR


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů  – GDPR

Společnost HONTER CZ s.r.o., IČ: 17929610, sídlem Plynární 1617/10,
Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl C, vložka 378826 jakožto provozovatel webové stránky www.honter.cz (dále jen jako „správce“)  prohlašuje, že s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce osobních údajů poskytuje zákazníkovi, jakožto subjektu údajů, následující informace:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce.

HONTER CZ s.r.o.

IČ: 17929610

sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

e-mail: info@honter.cz

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní (dodací) adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ (fyzické osoby).

Demografické údaje – země a upřednostňovaný jazyk.

Údaje vzniklé na základě objednávky/poptávky – historie objednávek/poptávek, nakoupené/poptávané zboží, služby a výrobky, způsob úhrady a platební informace, zákaznický segment, osobní nastavení (preference), včetně nastavení v oblasti marketingu

Informace ohledně sociálních sítí, včetně údajů o identitě/přihlašovacích údajů a jakýchkoli informací z Vašich veřejně publikovaných příspěvků ohledně naší společnosti či Vaší komunikace s námi.

Správce dále zpracovává údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem a záznamy o aktivitě na internetových stránkách spravovaných správcem, včetně identifikačního čísla přístroje a přístupu do sítě, cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“.

3. Účel a právní důvod zpracování osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění smlouvy a dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro plnění právních povinností správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné za účelem uzavření smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy či dohody v souvislosti s plněním správce, dále v souvislosti s plněním takové smlouvy nebo dohody a za účelem uplatňování nároků z nich.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro výkon oprávněných zájmů správce. Oprávněnými zájmy se rozumí zejména zákaznická podpora, komunikace, zlepšování služeb, ochrana a bezpečnost systému, prevence podvodů a řešení sporů.

Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.

4. Doba zpracování osobních údajů

Údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem a záznamy o aktivitě na webových stránkách jsou zpracovávány po dobu 5 let.

Osobní údaje zákazníka obsažené v účetních dokladech vystavené správcem jsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zpracovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byly doklady vystaveny.

V ostatních případech správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech práv a plnění všech povinností plynoucích z dané smlouvy, popřípadě dalších nároků z těchto smluv vyplývajících. Správce dále zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu, po kterou je povinen tyto uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou předány třetím osobám – zpracovatelům, pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle předmětné smlouvy, na základě oprávněného zájmu správce, nebo pokud s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

Za nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností se rozumí zejména předání osobních údajů subdodavatelům správce, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám, dále pak přepravcům za účelem dodáni předmětu koupě a dalším poskytovatelům služeb, zapojeným do zpracování dat.

Na základě oprávněného zájmu správce mohou být osobní údaje předány zejména správním, soudním a jiným veřejným orgánům.

Správce předá osobní údaje pouze těm třetím osobám, které přijaly veškerá technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání. Osobní údaje mohou být na základě smluvního vztahu zpracovávány třetími osobami, a to účetními firmami, daňovými poradci, advokáty, poskytovateli informačního systému, auditory, vybranými subdodavateli. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí.

6. Zabezpečení osobních údajů.

Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

7. Práva subjektu údajů.

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má vůči správci následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR.

Právo na opravu

Dle čl. 16 nařízení GDPR má zákazník právo na to, aby správce bez zbytečného podkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a doplnil osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz

Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů týkají, a to za podmínek dle čl. 17 nařízení GDPR, zejména tedy pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Toto právo rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut.

Právo na omezení zpracování

Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, má zákazník právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho dovoláním.

Právo na přenositelnost údajů

Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomuto původní správce bránil.

Právo vznést námitku

Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo podat stížnost

Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost ve smyslu čl. 77 nařízení GDPR u dozorového úřadu. Dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

8. Automatizované rozhodování, včetně profilování.

Správce neprování plně automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro zákazníka právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

9. Webové stránky

Webové stránky www.honter.cz provozované správcem používají tzv. cookies. Cookies představují krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v prohlížeči elektronického zařízení zákazníka. Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat.

Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.

10. Odkazy

Webové stránky www.izolace.honter.cz provozované správcem obsahují odkazy na jiné webové stránky, které mohou být vlastněny a provozovány třetími osobami s odlišnými zásadami zabezpečení a ochrany osobních údajů. Správce není odpovědný za jakýkoliv obsah a nakládání s osobními údaji na webových stránkách na které je odkazováno.

11. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely

Na emailovou adresu, popřípadě na telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let od posledního návštěvy webové stránky www.honter.cz.

V případě poskytnutí souhlasu zákazníkem, je takový souhlas poskytnut dobrovolně a zákazník je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemně do sídla správce, či elektronickou poštou na výše uvedenou e‑mailovou adresu. V takovém případě přestane být zákazník adresátem marketingových služeb správce.

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Account details will be confirmed via email.